دسته: سپید

دلتنگ از دوری 0

چند خط شعر سپید / دلتنگ از دوری

دلتنگ از دوری دلتنگ از دوری دلگیر از دوران عشق، تنهایی روز، بی‌خوابی مرگ، بیزاری دلتنگ از دوری دلگیر از جهان تنها در زندان نفرین بر دوران نفرین بر زندان — تو آینه‌ای تو...

قفس پرواز - زندگیم دیگه تمومه 0

سپید / قفس

مانده ام در سایه ها رنگ تاریکی شده تن فرتوت دلم با همه افسانه ها خو گرفته خاطرم قصه من با من است هر دقیقه هر کجا شاید امروزش سیاه بس سپیدست فردا بی...

خزان 0

ترانه / خزان

در هیاهو مانده ام در همه لحظه ها پشت دیوار نگاه آروزهایم خراب زندگی رنگ خزان آسمانم بس سیاه روزگارم بی خیال در خیالاتم سراب دوست داشتن ها روا دوستت دارم ، دروغ دست...

پایان 0

سپید / پایان

یادگار مرگ من از تولد تا هبوط از توهم تا سقوط با من ِ تنها رفیق یادگار عشق تو در خیال خاطرات هر نفس هر آنِ من در تمام لحظات نغمه مرگم شفیق پایان...

سقوط 0

سپید / سقوط

می گدازم من در این حال نهانی در خیالم در غروبی بس خزانی راهم از عالم جدا زندگی ام نا بجا راز دل را بس که گفتم زین هوای بی کسی خلوتم آخر کجا...

تو نباشی 0

سپید / آنی که تو نباشی

خاکی تر از همیشه آسمان سرد و روشن در قلب من نشسته ابرها دور از سپهر باران یسیر و تنها خاک و فلک یکی اند آنی که تو نباشی آب رنگ خون گرفته خاک...

تابوت فراموشی 0

سپید / تابوت فراموشی

گاه از مرگ ترسیدم گاه از زندگی غرق در دنیای سرخ غرق در دنیای تنهای خودساخته ام در آسمان تیره آبی جهان در عمق خاک شرم گین زمین از همان سوی دگر ها آمدم...

مسافر 0

سپید / سفر

نیم نگاهم به دل و روی قلبم به خدا جاده در حسرت من آرزو در پس راه این سفر سهم من است از خیال زندگی می روم سوی خودش آنکه راهی کرد مرا خاطراتم...

شب باران بارون 0

سپید / شب باران

یاد تو پاک است و تنها جای تو در قلب من راه تو از چشم من زیر چشمم راه توست آب و جارو کرده ام خاک پایت می شود توتیای چشم من چشم من...

شکوه از دنیا 0

سپید / شکوه از دنیا

در حیقیت زل زده تا نهایت می روم تا خیال آن هوا که مرا عاشق کند در ورای عاشقی در دل ها دارم و خون دل ها خورده ام می روم پیش خودش می...