دسته: خاطرات سیاه

دو راهی 0

خاطرات سیاه / دو راهی

امروز دلم می خواهد جور دیگری بنویسم ، مدتی است که با خود کلنجار می روم که چه بنویسم ، به راستی مگر من همیشه چگونه نوشته ام ، امروز باید چه تغییری در...