دسته: دنیای ویران من

نسیان روح 0

دنیای ویران من / نسیان روح

همیشه در زندگی انسان روزهایی وجود دارند که غم سراسر وجودش را فرا می گیرد و ناراحتی و غصه سهم لحظه لحظه هایش می شود . شاید آنچه که از اتفاقات سخت و غم...

ویرانه 0

دنیای ویران من / ویرانه

هرچند نوشتن این چند خط یاوه برای من به مانند فرار از همه غمهاست و آرامش را در وجودم زنده می کند اما برخی از اوقات مثل امروز دقیقا نمی توانم آنچه که در...