دسته: مرگ آخرین رویا

آخرین رویا 0

مرگ آخرین رویا

روزهایم با رویای تو مفهوم داشت و بی رویای تو… من، عشقم، روحم و نفس هایم تنها دروغی است بزرگ، دروغی بعه بزرگی عشق تو، به بزرگی نگاه تو، به بزرگی… تو رفتی و...

رویای کودکانه 0

مرگ آخرین رویا / رویای کودکانه من

گفتم: روزهای رویای من به سر آمده… گفت: کدامین رویایت؟ گفتم: رویای کودکانه من! رویایی که هیچ کس آن را ندید! گفت: رویایت چه بود؟ گفتم: آنقدر ساده که تو می خندی! گفت: رویایت...

روزهای سیاه 0

مرگ آخرین رویا / روزهای سیاه

روزهای سیاه من یکی پس از دیگری می گذرد و چیزی جز خاکستری از آتش خاطرات برایم نمی ماند. روزهایی که شب را روسفید کرده اند. اثر فرساینده این روزهای تاریک آنقدر در من نفوذ...

رویا زندگی 0

مرگ آخرین رویا / روح زندگی

گذر زندگی از ما همانند گذر قطاری سریع السیر از ریلی قدیمی است که هر لحظه ممکن است از ریل خارج شود و به آخر خط برسد… راستی آخر خط ما کجاست؟ زندگی ما...