دسته: گفتگو

اتاق آرزو 0

گفتگو / اتاق آرزو

دلتنگم دلتنگ چه کسی؟ دلتنگ عشقم ! دلتنگ خاطراتم! او کجاست؟ نمی دانم ! می خواهی بدانی کجاست ؟ نه ! نمی خواهم بدانم کجاست ! پس چه می خواهی ؟ یک اتاق کوچک...

رویای کودکانه 0

مرگ آخرین رویا / رویای کودکانه من

گفتم: روزهای رویای من به سر آمده… گفت: کدامین رویایت؟ گفتم: رویای کودکانه من! رویایی که هیچ کس آن را ندید! گفت: رویایت چه بود؟ گفتم: آنقدر ساده که تو می خندی! گفت: رویایت...